ارتفاع دسته تا قسمت وصل شده به کریستال 19 سانت است