ارتفاع لیوان بدون درب 8 سانتی متر و قطر دایره هم 8 سانتی متر