از وسط بطری به سمت بالا باز میشود برای پر کردن شارژ مجدد