با قابلیت چرخش موتور و روشن شدن چراغ درون جارو برقی