بسیار نرم و داخلش هم کرک گرم و اون رو قسمت پایین کار جای قرار دادن دست است و یکی از شال ها بلند تر میباشد که دور گردن بپیچد.