خاک مناسب برای کاشت خاک های رسی شنی به همراه کود دامی