داراي لوبريكانت LA و NI خاردار و حلقوي براي تحريك بيشتر