دارای لوبریکنت موثر برای مقاربت بدون درد , و بسیار نازک