دارای ماده گرم کننده و نیاسین و ال آرژنین برای تحریک بیشتر