قابل استفاده به عنوان دستمال سر، هدبند، دستمال گردن، تاپ، دستبند و ...