دستکش تو عکس گاری دست خانم است و دستکش سایز ندارد فری سایز است