دور فندک از جنس خمیری است و دست ساز میباشد و کار وارداتی است