زمینه هدبند برای تمامی رنگ ها مشکی است طرح روی هدبند رنگ بندی دارد