زمینه همه دستکش ها مشکی است تغییر رنگ در رنگ مغزی دستکش است