طول با دسته هاش 21 سانت و ارتفاع 14 و ضخامت 0.5 میل