طول 17 سانت ارتفاع ماسک 21 سانت و ضخامت تا نوک بینی 9 سانت