مناسب برای چند تا کارت در محفظه پدالی و 4 جا جای کارت جدا