مگنت پشت اهنربا جنس چوبی گیره دار همراه با چند عدد کاغذ یادداشت بعد از اتمام کاغذهای یادداشت امکان جایزگزین کردن کاغذ می باشد