کاندوم کاپوت مدل Max Delay: حاوی ماده موثر تاخیری بیشتر