180 درجه نمیچرخد به چپ و به راست حرکت دارد در چند مرحله در تصاویر گالری قابل مشاهده است