مشکیچینزمینه همه دستکش ها مشکی است تغییر رنگ در رنگ مغزی دستکش استفری سایز28*14*3ضد اب