کلاه بافتنیترکیبی از رنگ صورتی چرک و سفیدچینبزرگسالپشمی