کلاه بافتنیترکیبی از رنگ لیمویی و زردچینبزرگسالپشمی